Στοιχεία επικοινωνίας

*

*

*

Χαρακτηριστικά Ξενοδοχείου

(Για μια καλύτερη εκτίμηση συμπληρώστε τα πεδία που γνωρίζετε ότι αντιστοιχούν στο ξενοδοχείο σας.)

Το κτίριο χωρίζεται σε ζώνες :

Τύπος Σκεπής :

Υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην σκεπή; :

Ο διαθέσιμος χώρος έχει Νότιο προσανατολισμό :

Ο χώρος σκιάζεται :

Οδεύσεις κατακόρυφων στηλών; (πιθανή ύπαρξη φρεατίων) :

Τρόπος πληρωμής :

Πιθανή περίοδος εργασιών :

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά!