Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

Στην idealklima η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης γίνεται εύκολη υπόθεση,καθώς διαθέτει στο δυναμικό της πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές οι  οποίοι θα μεριμνήσουν για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού σας σε ελάχιστο χρόνο και κόστος.

Τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού).

Που χρειάζεται το ενεργειακό πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητο:Ενεργειακό πιστοποιητικό
• Για το πρόγραμμα “εξ οικονομώ κατ οίκον ”
• Για την πώληση νέου κτιρίου (καταστήματα, κατοικίες κ.τ.λ.)
• Για την ενοικίαση νέου κτιρίου (καταστήματα, κατοικίες κ.τ.λ.)

Ενεργειακό πιστοποιητικό-Διαδικασία έκδοσης

• Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου ή τμήματος αυτού από τον διαχειριστή / ιδιοκτήτη.

• Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας κατόπιν ηλεκτρονικής καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου ή τμήματος αυτού στο Αρχείο Επιθεωρήσεων Κτιρίων.

• Παραλαβή δικαιολογητικών και επιτόπιος έλεγχος του ενεργειακού επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή- επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον διαχειριστή/ιδιοκτήτη.

• Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου/τμήματος κτιρίου.

• Σύνταξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

• Έκδοση του ΠΕΑ , ηλεκτρονική καταχώρηση του στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παράδοση του, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή με μέριμνα του ενεργειακού επιθεωρητή.

Ενεργειακό πιστοποιητικό